FASHION

   KARMA

      YOU

      REAP

     WHAT

      YOU

      SEW